2 серпня 2017 р. набув чинності Закон України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання», ухвалений Верховною Радою України у липні 2014 р. [1], який запроваджує нову систему моніторингу та контролю державної допомоги суб’єктам господарювання.

Потреба контролювати державну допомогу випливає з низки міжнародних зобов’язань України, зокрема, гл. 10 Угоди про асоціацію між Україною та ЄС [2]. Упродовж певного перехідного періоду Україна має здійснити низку важливих заходів у сфері конкурентної політики, які б привели національну систему державної допомоги у відповідність до стандартів ЄС.

 

Як цей закон може вплинути на діяльність суб’єктів видавничої справи? Згідно з Договором про функціонування ЄС, будь-яка допомога, надана за рахунок державних ресурсів, яка спотворює або може спотворювати конкуренцію внаслідок надання переваг окремим суб’єктам господарювання або виробництву окремих товарів чи послуг, якщо це впливає на торгівлю між державами-членами ЄС, вважається несумісною із функціонуванням внутрішнього ринку ЄС (за виключенням тих категорій допомоги, що чітко визначені законодавством як допустима допомога) [3]. Зокрема, виключення із загального принципу несумісності державної допомоги із внутрішнім ринком ЄС визначені для допомоги соціального характеру, що надається індивідуальним споживачам, а також для допомоги на ліквідацію наслідків стихійного лиха або надзвичайних ситуацій. Держави-члени ЄС зобов’язані інформувати Європейську Комісію про свої плани щодо надання державної допомоги суб’єктам економічної дяльності, включно із заходами, визнаних законодавством допустимою допомогою.

Державна допомога може бути визнана сумісною із функціонуванням внутрішнього ринку ЄС, якщо вона сприяє розвитку певних видів господарської діяльності або окремих галузей економіки, якщо вона не призводить до негативного впливу на торгівельні відносини в такій мірі, щоб це суперечити загальному інтересу ЄС. Надання галузевої державної допомоги дозволяється, якщо це сприяє досягненню загальних економічних та соціальних цілей на рівні ЄС, зокрема, дозволяє нівелювати істотні відмінності у розвитку регіонів, прискорити запровадження проектів, що забезпечують соціальні цілі.

У законодавстві ЄС Маастрихтським договором було вперше запроваджено можливість визнання сумісною державною допомогою заходи, метою яких є: «сприяння культурі та збереження культурної спадщини» (ч. 3(d) ст. 107 Договору про функціонування ЄС). Також запроваджено положення до ст. 167 ДФЄС, що Європейский Союз: «сприяє розквіту культур держав-членів, при цьому поважає їхнє національне та регіональне розмаїття і водночас наголошує на збереженні спільної культурної спадщини», а також «враховує культурні аспекти в діях відповідно до інших положень цього Договору» [3]. У своїй практиці Європейська Комісія застосовувала звільнення надавачів від погодження заходів державної допомоги переважно у тих випадках, коли йшлося про аудіовізуальний сектор, зокрема, допомогу у сфері кінематографії,  виробництві телепрограм регіональними мовами, експорті книг національною мовою до країн, де ця мова не є поширеною.

Рамковою програмою Європейської Комісії у сфері культури та виробництва аудіовізуальних творів «Креативна Європа» (плановий обсяг фінансування 1,46 млрд), спрямованою на підтримку ініціатив у сфері культури, зокрема тих, що сприяють транскордонному співробітництву, створенню інформаційних платформ і мереж, розвитку літературного перекладу, а також ініціатив у аудіовізуальному секторі, передбачено надання підтримки 250 тис. митцям і діячам культури, 2 тис. кінотеатрів, 800 фільмам, 4,5 тис. перекладам книг, у тому числі й шляхом надання фінансових гарантій [4].

Зауважимо, що поняття державної підтримки господарської діяльності є більш широким поняттям ніж державна допомога. Державна допомога — це державна підтримка господарської діяльності, яка кваліфікується на підставі селективністі переваг, наданих отримувачам допомоги, а також пов’язана із впливом на умови ринкової конкуренції та торгівлі (зокрема, між Україною та державами-членами ЄС). У цій статті представлені дані про окремі заходи державної підтримки суб’єктів господарювання, які можуть кваліфікуватися як державна допомога на основі критеріїв, визначених Законом України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» [1].

Говорячи про заходи підтримки видавничої справи[1], треба розуміти, що в Україні, як і в інших пострадянських країнах, вона традиційно вважається сферою, що потребує державного регулювання. В Україні налічується понад 5000 суб’єктів підприємницької діяльності, що займаються видавничою справою [5, C. 142].

Проект «Випуск книжкової продукції за бюджетною програмою «Українська книга» [6], що фукціонував в Україні до 2015 р. може вважатися формою державної підтримки видавничої діяльності, поряд із наданням податкових пільг видавцям і книгорозповсюджувачам. Державний комітет телебачення і радіомовлення України (Держкомтелерадіо) до 2017 р. виконував функцію державного за­мовника за програмою «Українська книга».

Останній аудит Рахунковою палатою України ефективності використання коштів державного бюджету, виділених Держкомтелерадіо на випуск книжкової продукції за програмою «Українська книга» показав їхню недостатню ефективність [7]. Це стало однією з причин створення Українського інституту книги та передачею функцій здійснення державного замовлення від Держкомтелерадіо до Українського інституту книги. Крім передачі функції державного замовлення від одного органу державної влади до іншого [8], постає питання одночасного підвищення ефективності витрачання державних коштів та дотримання законодавства у сфері державної допомоги. З 2017 р. перелік книжкових видань, передбачених до випуску за бюджетними програмами, формує Український інститут книги [9]. Цілком актуальним має бути широкий фаховий та публічний дискурс з питань проектування та фінансування відповідних програм.

У багатьох країнах ЄС також функціонують установи, подібні до Українського інституту книги (детальніше див. [10]).

В Україні видавнича справа фінансується на основі загальнодержавних і місцевих програм, за якими заклади освіти та бібліотеки забезпечуються потрібною книжковою продукцією (табл. 1).

 

Таблиця 1. Державна підтримка книговидання впродовж 2008–2016 рр. за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів України, млн грн

Бюджет(и)

2008

2009

2010

План

Факт

План

Факт

План

Факт

Державний

219,2

223,5

223

176

276,2

254,3

Місцеві

21,5

20,8

17,3

15,5

17,6

16,1

Зведений

240,7

244,3

240,3

191,5

293,8

270,4

Бюджет(и)

2011

2012

2013

План

Факт

План

Факт

План

Факт

Державний

182,3

169,3

320

265,2

323,6

307,6

Місцеві

19,0

15,8

20,5

15,6

21,7

13,9

Зведений

198,1

185,1

340,5

280,8

345,3

321,5

Бюджет(и)

2014

2015

2016

План

Факт

План

Факт

План

Факт

Державний

231,1

162,6

270,7

244,6

345,5

331,7

Місцеві

17,3

12,5

15,5

14,6

18,4

17,5

Зведений

248,4

175,1

286,2

259,2

363,9

349,2

Джерело: [12]

 

З табл. 1 бачимо, що бюджетні асигнування, визначені як державна підтримка книговидання, постійно зростають. Окрім 2009 і 2014 рр., коли 2009-го вона зменшилася на п’яту частину порівняно із 2008 р. і в 2014-му — майже в два рази порівняно з 2013 р. Найбільший обсяг підтримки надається видавничій справі з державного бюджету, підтримка з місцевих бюджетів зазвичай складає трохи більше 5%.

Іншою формою державної підтримки видавничої справи в Україні є податкові пільги, перелік яких узагальнено у табл. 2.

 

Таблиця 2. Податкові пільги з книговидання, що визначені втратами доходів бюджету за групами довідника податкових пільг

Код

Пільга

Класифікація державної допо­моги згідно норм ЄС

11020188

Тимчасово, до 01.01.2015 р. звiльняється вiд оподаткування при­буток видав­ництв, видав­ничих органiзацiй, пiд­приємств полiграфiї, отри­маний ними вiд дiяль­ностi з виготовлен­ня на територiї України книжкової продукцiї, крiм продукцiї еротич­но­го характеру. Суми кош­тiв, вивiльнених завдяки на­данню по­дат­кових пiльг, спрямовуються суб’єктом господарської дiяль­ностi — платником податкiв на переос­на­щен­ня видавничо-полi­гра­фiчної бази, розроб­лення i запровадження новiтнiх технологiй, роз­ширення вироб­ництва книжкової продукцiї в по­рядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України

Інвестиційна допомога

11020279

звiльняється вiд опода­тку­вання прибуток ви­давництв, видавничих ор­ганi­зацiй, пiдприємств полiграфiї, отриманий ни­ми вiд дiяльностi з ви­готовлення на територiї України книжкової про­дукцiї, крiм продукцiї еротичного характеру.

Операційна допомога селективного характеру для вітчизняних виробників

14010429

Звiльняються вiд оподат­ку­вання операцiї з поста­чання бiблiотеками, якi перебувають у державнiй або комунальнiй влас­нос­тi або у власностi всеук­раїн­ських громад­ських органiзацiй iнва­лiдiв, платних послуг з комплекту­вання реєстра­цiйно-облiкових доку­мен­тiв (квиткiв, форму­ля­рiв), користу­вання рiд­кiсними, цiнними довiд­никами, книгами (у тому числi нiчним або­немен­том), тематичного добо­ру лiтератури за запитом споживача та надання те­матичних, адресно-бiб­лiо­гра­фiчних та факто­гра­фiчних довiдок

операційна допомога селективного характеру для вітчизняних виробників

14010435

Звiльняються вiд опода­ткування операцiї з пос­та­чання (передплати) перiо­дичних видань дру­кованих засобiв ма­сової iнформацiї та книжок (крiм ви­дань еротичного харак­теру), учнiвських зошитiв, пiдручникiв та навчальних посiб­никiв вiт­чизняного виробниц­тва, словникiв україн­сько-iноземної або iно­зем­но-української мови, доставки таких перiодич­них видань друкованих засобiв масової iнформа­цiї на митнiй територiї України

Операційна допомога селективного характеру для вітчизняних виробників

14010460

Тимчасово, до 01.01.2015 р., звiльняються вiд оподаткуван­ня подат­ком на додану вартiсть операцiї з виконання ро­бiт та постачання послуг суб’єктами пiдприєм­ниць­кої дiяль­ностi — ре­зидентами України, якi одночасно здiйсню­ють видавничу дiяльнiсть, дiяльнiсть з виготовлен­ня, розпов­сюд­ження книж­кової продукцiї та виробництва паперу i кар­тону. При цьому до­хiд такого суб’єкта пiд­при­ємницької дiяльностi, отриманий вiд видав­ни­чої дiяльностi, дiяльностi з виготовлення, розпов­сюд­ження книжкової продукцiї та вироб­ниц­тва паперу i картону, має становити не менше 100 вiдсоткiв вiд загальної суми його доходу за пер­ший звiтний (податко­вий) перiод з часу ство­рен­ня такого суб’єкта пiдприємницької дiяль­ностi або не менше 50 вiд­соткiв вiд загальної суми його доходу за по­переднiй звiтний (податковий) рiк

Операційна допомога селективного характеру для вітчизняних виробників

14010461

Тимчасово, до 01.01.2015 р., звiльняються вiд оподаткуван­ня подат­ком на додану вартiсть операцiї з виконання ро­бiт та постачання пос­луг у видав­ничiй дiяль­ностi, дiяльностi з виго­тов­лення та розповсюд­ження видав­ництвами, ви­давничими органiза­цiя­ми, пiдприємствами полiграфiї, розпов­сюд­жу­вачами книжкової продукцiї, виробленої в Українi, операцiї з ви­роб­ництва та/або поста­чання паперу i картону, вироблених в Українi для виго­тов­лення книжкової продукцiї, учнiвських зо­шитiв, пiдручникiв та нав­чальних посiбникiв українського виробниц­тва, а також операцiї з пос­тачання книж­кової продукцiї, ви­робленої в Українi, крiм реклами, послуг з розмiщен­ня ма­те­рiалiв рекламного та еротич­ного характеру i видань рекламного та еротичного характеру

Операційна до­помога селек­тив­ного харак­теру для вітчиз­няних вироб­ників

14010478

Тимчасово, до 01.01.2015 р., звiльняються вiд оподаткуван­ня подат­ком на додану вартiсть операцiї з постачання това­рiв, визначених пунк­том «о» час­ти­ни першої статтi 19 Закону України «Про Єдиний митний тариф», перероб­ни­кам, видавництвам i пiдприємствам полiгра­фiї на територiї України

Операційна до­по­мога селек­тив­ного харак­теру для вітчиз­няних вироб­ників

Джерело: Складено авторами на основі [13]

 

З табл. 2 бачимо, що лише одна категорія пільг сприяє модернізації та інвестуванню в галузь. Решта податкових пільг покриває виробничі витрати підприємств галузі (операційна допомога, яка сприяє доходності кожного суб’єкта господарювання). Відповідно, підвищення фінансових показників цього виду діяльності має бути об’єктом постійного моніторингу для визначення реального впливу на протидію кризовим явищам у галузі. У табл. 3 наведено фактичні обсяги перерахованих у табл. 2 податкових пільг за період 2011–2016 рр.

 

Таблиця 3. Суми податкових пільг, що визначені втратами доходів бюджету упродовж 2011–2016 рр., млн грн

Показник

2011

2012

2013

2014

2015

2016

З податку на прибуток підпри­ємств (без враху­вання 11020255, 11020284, 11020025), млн грн

2898,4

3469,9

2471,1

2070,8

×

×

У т.ч. сума податкових пільг з книговидання, млн грн

48,5

45,2

37,7

33,8

×

×

Питома вага втрат з кни­гови­дання по податку на прибу­ток підприємств до загальної суми втрат з податку на при­буток, %

1,7

1,3

1,5

1,6

×

×

З ПДВ, млн грн

41375,7

30271,4

26204,3

26742,3

 ×

 ×

У т.ч. сума податкових пільг з книговидання, млн грн

880,5

1066,8

986,8

699,4

637,2

752,1

Питома вага втарт з кни­гови­дан­ня по ПДВ до загаль­ної суми втрат з ПДВ, %

2,1

3,5

3,8

2,6

 ×

 ×

Джерело: [12]

 

Питома вага податкових пільг у видавничій справі у порівнянні із загальним обсягом податкових пільг є незначною: в категорії податку на прибуток — 1,3–1,6%, а в обсязі пільг по податку на додану вартість — 2,1–3,8%. Зроблені узагальнення підтверджуються даними табл. 4.

 

Таблиця 4. Суми податкових пільг з книговидання, що визначені втратами доходів бюджету протягом 2011–2016 рр., тис грн

Код

2011

2012

2013

2014

2015

2016

11020188

7827,1

×

×

×

×

×

11020279

40683,5

45169,8

37693,8

33776,7

×

×

14010429

360,5

319,8

7995

83

114,1

×

14010435

812692,5

968089,4

843856,3

607047,1

637104,8

752115,2

14010460

2571

4401,7

55939,4

2265,6

×

×

14010461

63498,4

84186,1

67121,7

86903

×

×

14010478

1418,3

9785,1

11903,7

3075,1

×

×

Джерело: [12]

 

У структурі податкових пільг видавничої справи питому вагу мають такі, що пов’язані із операціями постачання (передплати) періодичних видань (код 14010435), зокрема у 2014 р. їхня частка склала 82,8%.

У Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії, Ірландії, Італійській Республіці, Королівстві Норвегія, Французькій Республіці, Швейцарській Конфедерації надаються пільги з оподаткування видавничих витрат й гонорарів за майбутні книги (див. [13, C. 164]). Основним засобом податкових преференцій щодо підтримки книговидання та ЗМІ у країнах ЄС є зменшення ставки ПДВ. Це ілюструють дані в табл. 5.

 

Таблиця 5. Ставки податку на додану вартість для видавців у країнах ЄС, 2016 р.

Країна

Загальна ставка ПДВ, %

Ставка ПДВ на друковані непе­ріодич­ні ви­дання, % (для електрон­них видань)

Ставка ПДВ на періодич­ні видання, % (для елек­тронних видань)

Коментар

Респуб­ліка Австрія

20

10 (20)

10 (20)

 

Королів­ство Бельгія

21

6 (21)

0 (21)

 

Ставка 6% застосовується до журнальної продукції

Респуб­ліка Болгарія

20

20 (20)

20

Респуб­ліка Хорватія

25

5 (25)

5 (13)

Пільгові ставки для періодичних видань стосуються газет, що випускаються видав­цями, які мають статус медіакомпаній, та не відносяться до до таких видань, що мають понад 50% рекламної інформації

Респуб­ліка Кіпр

19

5 (19)

5 (19)

Чеська Рес­пуб­ліка

21

10 (21)

10 (21)

Королів­ство Данія

25

25 (25)

0 (25)

Естонська Рес­пуб­ліка

20

9 (20)

9 (20)

Особливі ставки у 10% застосовуються до передплатних газет.

Ставка у 24% застосо­вується до видань, що розповсюджуються за електронною перед­платою

Фінлянд­ська Республіка

24

10 (24)

10 (24)

Особливі ставки у 10% застосовуються до передплатних газет.

Ставка у 24% застосовується до видань, що розповсюджуються за електронною передпла­тою

Французь­ка Респуб­ліка

20

5,5 (5,5)

2,1 (2,1)

Ставка у 20% застосовується до газет, що містять переважно рекламну інформацію, ого­лошення або матеріали еротичного характеру

Федератив­на Респуб­ліка Німеч­чина

19

7 (19)

7 (19)

Грецька Рес­публіка

24

6 (24)

6 (24)

Угорщина

27

5 (27)

5 (27)

Ірландія

23

0 (23)

9 (23)

Італійська Республіка

22

4 (4)

4 (22)

Ставка у 4% застосовується до газет та електронних видань, яким присвоєно ISBN або ISSN.

Ставка у 22% застосовується до каталогів, що не є бібліотечними інформаційними виданнями, нотних видань та мап, видань, що містять матеріали еротичного характеру

Латвійська Рес­публіка

21

12 (21)

12 (21)

Литовська Рес­публіка

21

9 (21)

9 (21)

Велике Герцогство Люксембург

17

3 (17)

3 (17)

Респуб­ліка Мальта

18

5 (18)

5 (18)

Королівство Нідерландів

21

6 (21)

6 (21)

Респуб­ліка Польща

23

5 (23)

8 (23)

Ставка 8% застосову­ється до газет із ISSN, за виключенням ви­дань, що містять опла­чену або безкоштовну рекламу понад 67% поверхні

Португаль­ська Рес­пуб­ліка

23

6 (23)

6 (23)

Ставка у 23% застосо­вується до періодичних видань, що містять переважно рекламну інформацію, оголошен­ня або матеріали еро­тичного характеру

Румунія

20

5 (20)

5 (20)

Словацька Рес­пуб­ліка

20

10 (20)

20 (20)

Рес­пуб­ліка Словенія

22

9.5 (22)

9,5 (22)

Королівство Іспанія

21

4 (21)

4 (21)

Ставка у 4% застосо­ву­ється до газет, що отри­мують менш ніж 75% від обсягу надходжень від реклами

Королівство Швеція

25

6 (25)

6 (25)

Сполучене Королів­ство Великої Бри­танії та Північ­ної Ірландії

20

0 (20)

0 (20)

Джерело: Аналіз даних IPA (Міжнародна асоціація видавців), https://www.internationalpublishers.org/; FEP (Федерація європейських видавців) і WAN-IFRA (Всесвітня газетна асоціація), http://www.wan-ifra.org/]

 

Через набуття чинності Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» [1], упродовж 2017–2018 рр. має бути запроваджена низка регуляторних заходів, що мають забезпечити належне функціонування цієї системи, а також поступове приведення чинних заходів підтримки суб’єктів господарювання у відповідність із вимогами нового закону. Контроль за державною допомогою потребує постійного моніторингу чинних та запланованих заходів підтримки суб’єктів господарювання.

Всі державні органи і установи, які залучені до формування пропозицій та надання державної підтримки суб’єктам господарювання (у нашому випадку це Держкомтелерадіо та Мінкультури) повинні чітко розуміти критерії допустимості державної допомоги та проводити аналіз чинних заходів підтримки щодо відповідності законодавству та міжнародним правилам контролю за субсидіями та іншими формами державної допомоги, а також надавачі державної допомоги мають подавати Антимонопольному комітету України (АМКУ) інформацію про чинні заходи державної допомоги протягом року після набуття законом чинності (тобто, до серпня 2018 р.).

АМКУ має привести національну систему контролю державної допомоги у відповідність до правил та ключових концепцій державної допомоги в законодавстві ЄС.

Мета державної підтримки видавничої справи має декілька складових:

 • розвиток національної культури (сприяння національно-культурному розвитку українського народу шляхом збільшення загального обсягу видавничої продукції та розширення тематичного спрямування українського книговидання);
 • підвищення економічної ефективності галузі, подолання кризових явищ та підтримка інвестицій в модернізацію обладнання, запровадження іноваційних технологій і зниження вартості виробництва видавничої продукції;
 • поширення літературних творів українською мовою та мовами національних меншин, реалізації спеціалізованих заходів з розвитку бібліотечної справи, в рамках загальнонаціональних, регіональних і місцевих програм соціально-економічного розвитку.

Система державної підтримки видавничої справи має недостатній рівень планування, моніторингу й досягнення цільових показників: у 2016 р. річний тираж книг в Україні становив приблизно 49,0 млн примірників, або трохи більше однієї книги на одного мешканця країни, водночас у країнах ЄС на одного мешканця видається від 6 до 8 книг на рік [14; 15].

Україна, створивши інститут книги, пішла шляхом багатьох країн ЄС.

Закон України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» має покращити та упорядкувати програми державної підтримки видавничої справи, але вже сьогодні є ризики, які можуть спричинити неефективність державної політики в цій сфері:

 • потреба обгрунтувати та розробити механізм трансформації програм підтримки видавничої справи щодо відповідності європейським вимогам, зокрема у сфері конкурентної політики та державної допомоги;
 • пошук балансу між допомогою, що має характер галузевої підтримки та потребами культурного розвитку (що обумовлюватиме категоризацію допустимої допомоги згідно з нормами ЄС на підставі статті 107(3с), а не (3d) Маастрихського договору);
 • нечіткість розуміння культурних та інформаційних потреб населення та доцільності їхнього задоволення шляхом державної підтримки видавничої справи;
 • низька ефективність використання фінансових ресурсів для розвитку інтелектуального потенціалу та забезпечення культурних потреб населення.

Розроблення зазначених механізмів і має стати об’єктом співпраці між науковцями, експертами, громадскістю та представниками профільних органів державної влади найближчим часом.

 

Джерела

 1. Закон України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» від 01.07.2014 р. № 1555-VII // ВВР України. — — № 34. — Ст. 1173.
 2. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом і його державами-членами, з іншої сторони [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/984_011 (Ост. звертання 02.04.2017 р.).
 3. Consolidated versions of the Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the European UnionConsolidated version of the Treaty on the Functioning of the European UnionProtocols — Annexes — Declarations annexed to the Final Act of the Intergovernmental Conference which adopted the Treaty of Lisbon, signed on 13 December 2007 — Tables of equivalences // Official Journal C 326. — 26.10.2012. — P0001
 4. Звіт про загальну методику оцінювання державної допомоги (квіт. 2016 р.) [Електронний ресурс] / Ю. Стюарт, С. Цемнолонскіс. — К. : Crown Agents, 2016. — 84 с. — (Гармонізація системи державних закупівель в Україні зі стандартами ЄС). — Режим доступу : http://eupublicprocurement.org.ua/wp-content/uploads/2016/05/Report-on-State-aid-general-assessment-methodology_UKR.pdf (Ост. звертання 16.09.2017 р.).
 5. Концептуальні засади забезпечення сталого розвитку інформаційної сфери України / [Я. В. Котляревський, О. В. Мельников, А. М. Штангрет, Е. П. Семенюк, В. І. Воробйов]. — К. : Центр учбової літератури, 2016. — 148 с.
 6. Мурахов­ський А. Л. Державне регулювання у сфері ви­давничої справи / А. Л. Мураховський // Вісник Книжкової палати. — 2015. — № 2. — С. 3–8.
 7. Рішення Рахункової палати «Про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених Державному комітету телебачення і радіомовлення України на випуск книжкової продукції за програмою «Українська книга» від 12.07.2016 р. № 14-1 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.ac-rada.gov.ua/doccatalog/document/16749474/R_RP_14-1.pdf?subportal=main (Ост. звертання 02.04.2017 р.).
 8. Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення системи державного управління у книговидавничій сфері» від 28.01.2016 р. № 954-VIII (ост. зміни від 11.2016 р.) [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/954-19 (Ост. звертання 16.09.2017 р.).
 9. Закон України «Про видавничу справу» від 05.06.1997 р. № 318/97-ВР (ост. зміни від 19.07.2017 р.) [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/318/97-%D0%B2%D1%80/page (Ост. звертання 20.08.2017 р.).
 10. Івашина А. Не Польщею єдиною : Книжкові інституції в країнах з успішним видавничим бізнесом [Електронний ресурс] / А. Івашина. — Режим доступу : http://www.chytomo.com/news/ne-polshheyu-yedinoyu-knizhkovi-instituciii-v-kraiinax-z-uspishnim-vidavnichim-biznesom (Останнє звертання 20.08.2017 р.).
 11. Котляревський Я. В. Розвиток видавничої діяльності в контексті вдосконалення регулювання конкурентної політики та державної допомоги [Електронний ресурс] / Я. В. Котляревський, О. В. Мельников, Р. В. Єрмоличев, В. В. Деревянкін, А. М. Штангрет // Наукові праці НДФІ. 2017. Вип. 4 (81). С. 104–127. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npndfi_2017_4_24 (Ост. звертання 01.03.2018 р.)
 12. Довідник № 75/1 податкових пільг, що є втратами доходів бюджету, станом на 01.07.2015 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://i.factor.ua/ukr/info/sp-lgot/75-1/ (Останнє звертання 09.08.2017 р.)
 13. Афонін О. В. Українська книга в контексті світового книгови­дання / О. В. Афонін, М. І. Сенченко. — К. : Кн. палата України, 2009. — 278 с.
 14. Випуск видавничої продукції в Україні в 2016 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.ukrbook.net/statistika/statistika_2016.htm (Ост. звертання 09.08.2017 р.)
 15. Анатолій Мураховський : «Держава всіляко підтримує розви­ток книговидавничої галузі» [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://comin.kmu.gov.ua/control/uk/publish/printable_article?art_id=65823 (Ост. звертання 09.08.2017 р.)

 

[1] Видавнича справа — провадження або поєднання суб’єктами господарювання таких видів діяльності: видавничої діяльності, виготовлення видавничої продукції, розповсюдження ви­давничої продукції. У свою чергу підприємства, що здійснюють ці види діяльності: видав­ництво — юридична особа, основним видом діяльності якої є видавнича діяльність, а суб’єкт господарювання, що здійснює виготовлення тиражу видання — виготовлювач видавничої продукції (Ст. 1 Закону України «Про видавничу справу»), тобто поліграфічне підприємство